Tìm thấy 3 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 915.97
  Tác giả: Lê Trung Hoa
  Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại: 915.97
  Tác giả: Lê Trung Hoa
  Thông tin xb: H.: Văn hóa thông tin, 2013
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 91(V)
  Tác giả: Nguyễn Văn Âu
  Thông tin xb: H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn