Tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ

Nhằm nâng cao hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng hiệu quả cho người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều và ngày càng phong phú. Thư viện tỉnh cố gắng tổ chức ngày càng nhiều dịch vụ, hoạt động bổ ích cho mọi người kể cả trẻ em như: tổ chức sự kiện, hoạt động học tập, hướng dẫn kỹ năng, đào tạo… Thực tế để tổ chức các hoạt động này được hiệu quả, thư viện tỉnh Bình Định đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh phí cũng như nhân lực.

Căn cứ khoản 4, điều 14 Pháp lệnh thư viện năm 2000 quy định thư viện có quyền tiếp nhận tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Read more Tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ