Thư viện huyện Hoài Nhơn

Thư viện huyện Hoài Nhơn

Thư viện huyện Hoài Nhơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Huyện, có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Thư viện huyện Hoài Nhơn, được thành lập năm 1976 nằm trong Trung tâm Văn hóa, được xây dựng lại năm 1999 băng nguồn kinh phí ngân sách địa phương,có vị trí thuận lợi , Thư viện có diện tích sử dụng 150m2, diện tích phòng mượn là 30m2, phòng đọc 60m2, phòng xử lý nghiệp vụ 30m2. Read more Thư viện huyện Hoài Nhơn