Tìm thấy 12 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 616.9940654
  Tác giả: Ki-Yong Jo
  Thông tin xb: H.: Thế giới, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại: 895.92209
  Tác giả: Hữu Chỉnh
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 530.92
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 170
  Tác giả: Kim Định
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội nhà văn, 2017
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
 • 6.
  Phân loại: 158
  Tác giả: Nguyễn Vinh Sơn
  Thông tin xb: H.: Từ điển bách khoa, 2011
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
 • 8.
  Phân loại: 305.895922
  Tác giả: Huỳnh Công Tín
  Thông tin xb: H.: Văn hóa thông tin, 2006
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại: 338.7092
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 2006
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.