Tìm thấy 6 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 3KV1(V224)
  Thông tin xb: Bình Định: Nxb. Tổng hợp Bình Định, 1990
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 2.
  Phân loại: V23
  Tác giả: Nguyễn Nam
  Thông tin xb: Đồng Tháp: Nxb. Đồng Tháp, 1986
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
 • 4.
  Phân loại: 3KV1,3K1(V224)
  Thông tin xb: Bình Định: Nxb. Tổng hợp Bình Định, 1990-
  Nguồn tài liệu: Sách bộ
 • 5.
  Phân loại: V23
  Tác giả: Nguyễn Chuông
  Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1980
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: V24
  Tác giả: Vương Thừa Vũ
  Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1979
  Nguồn tài liệu: Sách đơn