Tìm thấy 5476 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 895.92214
  Tác giả: Phạm Đình Ân
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại: 895.922134
  Tác giả: Vũ Xuân Hoát
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 895.92234
  Tác giả: Trịnh Hữu Sỹ
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 895.9228403
  Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 895.92234
  Tác giả: Lương Sĩ Cầm
  Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 895.9228403
  Tác giả: Trần Mỹ Giống
  Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 895.92283403
  Tác giả: Bạch Lê Vân Nguyên
  Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
 • 9.
  Phân loại: 895.92234
  Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2020
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 10.
  Phân loại: 895.92214
  Tác giả: Ý Nhi
  Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 2019
  Nguồn tài liệu: Sách đơn