...
Phân loại: 33
Tác giả: Vũ Đình Bách
Thông tin xb: H.: Khoa học kỹ thuật, 1992
Mô tả vật lý: 111tr., 19cm.
Tóm tắt: Những nguyên tắc xây dựng, cơ sở khoa học và mục đích của chính sách kinh tế vĩ mô. Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam hiện nay và việc vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô vào việc ổn định, tăng trưởng kinh tế. Sự phối hợp các chính sách và tổ chức quản lý vĩ mô
Từ khóa: Kinh tếĐổi mới kinh tếChính sách kinh tế vĩ mô

Tìm kiếm thêm