...
Phân loại: 333(V)
Tác giả: Nguyên Anh
Thông tin xb: H.: Quận đội nhân dân, 1979
Mô tả vật lý: 150tr, 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, cần thiết ban đầu về kinh tế nông nghiệp, đặc biệt đối với các đơn vị bộ đội làm nông nghiệp theo quy mô vừa và lớn
Từ khóa: Việt Namnông nghiệpkinh tếquân đội

Tìm kiếm thêm