...
Phân loại: 630
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý: 108 tr.: minh họa, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về khuyến nông như: Tổ chức, cán bộ, đối tượng, phương pháp, phương pháp phân tích tình huống, xác định các nhu cầu, phát triển các chủ đề, lập kế hoạch và đánh giá khuyến nông

Tìm kiếm thêm