...
Phân loại: 347.597
Tác giả: Trần Anh Tuấn
Thông tin xb: H.: Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý: 1150 tr, 24 cm
Tóm tắt: Tìm hiểu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 nhằm làm rõ các điểm mới, cơ sở lý luận của các quy định, mối liên hệ giữa chúng với các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần cho việc nhận thức và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự được đúng đắn và thống nhất

Tìm kiếm thêm