...
Phân loại: 335.4346
Tác giả: Bùi Đình Phong
Thông tin xb: H.: Lao động, 2014
Mô tả vật lý: 391tr, 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Đảng có vững cách mạng mới thành công; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đạo đức và pháp luật trong cấu trúc văn hoá; quan điểm Hồ Chí Minh về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá với kinh tế, chính trị...

Tìm kiếm thêm