...
Phân loại: 070.5
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý: 307tr, 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về tổ chức, quản lý xuất bản của các quốc gia đại diện cho 3 nhóm: các quốc gia có ngành công nghiệp xuất bản phát triển lâu đời, các cường quốc xuất bản ở châu Á và các quốc gia có ngành công nghiệp xuất bản đang lên ở Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp vĩ mô về tổ chức, quản lý và xây dựng chính sách đối với ngành xuất bản Việt Nam

Tìm kiếm thêm