...
Phân loại: 537(075.3)
Tác giả: Vũ Thanh Khiết
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1992
Mô tả vật lý: 304tr., 19cm
Tóm tắt: Tĩnh điện học, dòng điện không đổi, các hiện tượng điện từ, dao động điện từ và sóng điện từ
Từ khóa: Vật lýđiện học

Tìm kiếm thêm