...
Phân loại: 7A1.2
Tác giả: Lê Thành
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997
Mô tả vật lý: 106tr., 19cm
Tóm tắt: Cung cấp thông tin về 5 phương pháp thể dục của Tây Tạng, những phương pháp này nhằm duy trì sự tươi trẻ, sức khoẻ và sinh lực
Từ khóa: Thể dụcphương pháp thể dục

Tìm kiếm thêm