...
Phân loại: 8(V)
Tác giả: Lê Trí Viễn
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1996
Mô tả vật lý: 287tr., 19cm
Tóm tắt: Đề cập tới một số vấn đề chủ yếu như các khái niệm về văn học trung đại, văn học hạ kỳ trung đại, văn học trung đại Pháp. Cảm thức thế giới của con người trung đại. Đôi nét thẩm mỹ Việt Nam và đặc biệt đi sâu nghiên cứu giới thiệu 3 đặc trưng văn học trung đại Việt Nam: cao nhã, vô ngã và hữu ngã, qui phạm và bất qui phạm
Từ khóa: Việt NamĐặc trưng văn họcvăn học trung đại

Tìm kiếm thêm