...
Phân loại: 159(075.3)
Tác giả: Nguyễn Văn Đính
Thông tin xb: H.: Thống kê, 1995
Mô tả vật lý: 270tr., 19cm.
Tóm tắt: Tâm lý học về khách du lịch nhằm giúp cán bộ quản lý và nhân viên du lịch thành công trong hoạt động nghề nghiệp của mình
Từ khóa: Tâm lýgiao tiếpkinh doanh du lịch

Tìm kiếm thêm