...
Phân loại: 725
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Thông tin xb: H.: Xây dựng, 1993
Mô tả vật lý: 142tr., 20cm.
Tóm tắt: Qui hoạch xây dựng đô thị TBCN thời kỳ cận đại, sự ra đời và lý luận của nền qui hoạch đô thị hiện đại, qui hoạch đô thị hiện đại phương Tây nửa đầu thế kỷ XX và thời kỳ đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2
Từ khóa: Qui hoạchđô thịphương Tây

Tìm kiếm thêm