...
Phân loại: 6T7.3
Tác giả: Trịnh Anh Toàn
Thông tin xb: H.: Thống kê, 2001
Mô tả vật lý: 555tr., 21cm.
Tóm tắt: Trình bày mọi tính năng của Autocad trong việc tạo các bản vẽ có kích thước chính xác và các mô hình cad ba chiều
Từ khóa: Autocad 2000tin họcvẽ

Tìm kiếm thêm