...
Phân loại: 3KV1(V224)
Thông tin xb: Bình Định: Nxb. Tổng hợp Bình Định, 1990
Mô tả vật lý: 183 tr., 19 cm
Tóm tắt: Những sự kiện chủ yếu quan trọng của lịch sử đảng bộ Nghĩa Bình 1930-1945: cơ sở đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, chi bộ nhà máy đèn Quy Nhơn, chi bộ Cửu Lợi (Hoàn Nhơn), phong trào những năm 1932-1935, cuộc vận động dân chủ (1936-1939), khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)
Từ khóa: Lịch sửĐảng bộBình Địnhkháng chiến chống pháp

Tìm kiếm thêm