...
Phân loại: BĐ.02(91)
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Thông tin xb: H.: Giáo Dục, 2002
Mô tả vật lý: 343tr.:Hình vẽ, 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tóm lược về cuộc đời ,sụ nghiệp của các danh tướng Việt nam trong chiến tranh nông dân trông thế kỷ 18 và phong trào Tây Sơn
Từ khóa: Tây sơnChiến tranhnhân vật lịch sửNguyễn Huệ tướngLịch sửViệt NamNguyễn Huệ

Tìm kiếm thêm