...
Phân loại: BĐ.02(91),BĐ.913
Tác giả: Trần Phương Hồ
Thông tin xb: H.: Văn học, 1997
Mô tả vật lý: 450tr., 18cm
Tóm tắt: Tiểu sử và sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn. Tên tuổi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ luôn gắn chặt với thời đại và phong trào nông dân Tây Sơn. Sách có một số phụ bản như: bản đồ về trận đánh Rạch Gầm - Xoài Mút, trận đánh lịch sử đại phá quân Thanh 1789; các bài chiếu, thư, hịch của vua Quang Trung
Từ khóa: Sự nghiệplịch sửNguyễn NhạcNguyễn Lữ

Tìm kiếm thêm