...
Phân loại: 517.92
Tác giả: Hoàng Chúng
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1995
Mô tả vật lý: 131tr., 19cm.
Tóm tắt: Graph là lý thuyết đồ thị, được ứng dụng quan trọng vào nhiều ngành khoa học, kỹ thuật hiện đại như vật lý, hóa học, sinh học, tin học, điều khiển học, dùng graph để làm rõ một số vấn đề và giải một số bài toán phổ thông, các bài toán về đường đi, graph phẳng, graph màu
Từ khóa: Graphtoán

Tìm kiếm thêm