...
Phân loại: 617
Thông tin xb: Nghĩa Bình: Nxb.Sở Y tế Nghĩa Bình, 1988
Mô tả vật lý: 43tr., 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 10 bệnh mắt thường gặp như: bệnh mắt hột, bệnh mộng thịt, bệnh giô côm... Cách dự phòng và điều trị các bệnh này có hiệu quả.
Từ khóa: Bảo vệmắt

Tìm kiếm thêm