...
Phân loại: V1+VT,8(V)1V1 VT
Tác giả: Trần Ngọc Vương
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1995
Mô tả vật lý: 394tr., 19cm.
Tóm tắt: Các loại hình nhà nho, nhà nho tài tử và sự phát triển của văn học Việt nam thế kỷ XIII - XIX; tiểu sử các nhà nho tài tử và những tác phẩm tiêu biểu
Từ khóa: Lịch sử văn họcViệt namtrước cách mạngtháng 8

Tìm kiếm thêm