...
Phân loại: 8(V)1.22
Tác giả: Nguyễn Quảng Tuân
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1994
Mô tả vật lý: 223tr., 19cm
Tóm tắt: Tìm hiểu chữ nghĩa truyện Kiều qua bản Quốc Ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký, qua quyển tự điển Gembrel, qua các bản Nôm và Quốc Ngữ đầu thế kỷ 20 đến nay
Từ khóa: Chữ nghĩatruyện kiều

Tìm kiếm thêm