...
Phân loại: 4(N414)=V
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Hội ngôn ngữ học Tp. Hồ Chí Minh, 1994
Mô tả vật lý: 52tr., 19cm
Tóm tắt: Sách vỡ lòng của học trò Trung quốc xưa, kể cả học trò Việt nam thời phong kiến cũng học theo sách này tùy theo từng triều đại. Sách gồm 600 chữ Hán và có thêm một số tri thức tổng quát về văn học phươnh đông
Từ khóa: Tam Tự Kinh

Tìm kiếm thêm