...
Phân loại: 001
Tác giả: Lin, M.I.
Thông tin xb: H.: Văn hóa thông tin, 2001
Mô tả vật lý: 179tr.: minh họa, 19cm.
Tóm tắt: Những câu chuyện về khoa học và các nhà hoạt động khoa học
Từ khóa: Thông tin khoa họckhoa học

Tìm kiếm thêm