...
Phân loại: 9(V)24
Tác giả: Grant, Zalin
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 465tr., 20cm
Tóm tắt: Tập trung vào một ngành hoạt động mang tai tiếng nhiều nhất trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt nam. Đó là Cục trình báo trung ương Mỹ CIA. Cuốn sách đề cập đến những nhân vật hàng đầu của CIA từ cuối những năm 1940 đến năm 1975
Từ khóa: Lịch sửViệt nam

Tìm kiếm thêm