...
Phân loại: V24
Tác giả: Hoàng Văn Thái
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1994
Mô tả vật lý: 185tr. : ảnh, 19cm
Từ khóa: Điện Biên Phủchiến dịchlịch sử

Tìm kiếm thêm