...
Phân loại: 902.7
Tác giả: Phan Thanh Nhàn
Thông tin xb: Kiên Giang: Hội văn nghệ Kiên Giang, 1993
Mô tả vật lý: 251tr., 19cm
Tóm tắt: Sưu tập và biên khảo về thiên nhiên, con người nơi vùng rừng U minh. Nơi mà thiên nhiên và con người đã khắc họa nổi bật tính đặc thù của nó với ý nghĩa là những sự kiện văn hóa độc đáo được thể hiện qua nhiều góc độ của đời thường
Từ khóa: RừngU minh

Tìm kiếm thêm