...
Phân loại: 37(V)(09)
Tác giả: Nguyễn Q.Thắng
Thông tin xb: H.: Văn hóa thông tin, 1993
Mô tả vật lý: 409tr., 19cm
Tóm tắt: Sơ lược về nguồn gốc khoa cử, về hệ thống giáo dục Việt nam thời xưa và nền giáo dục Việt nam hiện đại
Từ khóa: Khoa cửgiáo dụcViệt namlịch sửhiện đại

Tìm kiếm thêm