...
Phân loại: 390.095976
Tác giả: Linh Nga Niê Kdam
Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2020
Mô tả vật lý: 463 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hoá dân gian Tây Nguyên như luật tục, thổ cẩm, nhà sàn, lễ hội, tục uống rượu cần, trò chơi dân gian, phong tục hôn nhân, gia đình truyền thống, nghệ thuật diễn xướng, trường ca, sử thi, dân ca, nhạc cụ dân gian... trong đời sống các tộc người ở Tây Nguyên

Tìm kiếm thêm