...
Phân loại: 895.92209
Tác giả: Cao Thị Hảo
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý: 309 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu diện mạo chung văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; văn xuôi thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; thơ thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại... với những thành tựu tiêu biểu về phương diện nghệ thuật, xây dựng nhân vật, nghệ thuật sử dụng ngôn từ... miêu tả thế giới hồn nhiên, chân thực, phong phú và nhiều cung bậc cảm xúc của trẻ em dân tộc thiểu số Việt Nam

Tìm kiếm thêm