...
Phân loại: 390.0959752
Tác giả: Bùi Văn Tiếng
Thông tin xb: H.: Văn học, 2020
Mô tả vật lý: 285 tr., 21 cm
Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá, văn nghệ dân gian đất Quảng; giới thiệu truyện cổ dân gian Việt Nam - một góc nhìn; khái quát Đà nẵng đương đại - nhìn từ văn hoá dân gian

Tìm kiếm thêm