...
Phân loại: 793.73
Tác giả: Lê Quang
Thông tin xb: H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý: 118 tr.: hình vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung tư duy toán học: Bài toán tư duy logic, câu đố suy luận toán học, bài toán điền số, câu đố IQ hình học...

Tìm kiếm thêm