...
Phân loại: 613.712
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Kiều
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý: 199 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nguyên tắc quan trọng trong giảm cân, từ khái niệm đến các bước thực hành giảm cân, món ăn kiểm soát năng lượng cho người ăn giảm cân và thực đơn kiểm soát năng lượng cho người ăn giảm cân

Tìm kiếm thêm