...
Phân loại: 617.10262
Tác giả: La Diệu Dân
Thông tin xb: H.: Nxb. Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý: 175 tr.: minh họa, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tai nạn trong cuộc sống, sơ cứu sau ngộ độc, chấn thương trong tập luyện thể thao, sơ cứu ứng phó với thảm hoạ thiên nhiên

Tìm kiếm thêm