...
Phân loại: 331.256
Tác giả: Daugherty, Paul R.
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý: 239 tr.: hình vẽ, bảng, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày, giải thích hiện trạng và tương lai của con người và máy móc trong các công ty; tự động hoá nhiều quy trình, giúp con người và máy móc hợp tác làm việc với nhau hiệu quả hơn theo những cách mới...
Từ khóa: Môi trường làm việc

Tìm kiếm thêm