...
Phân loại: 320
Tác giả: Trần Cương
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý: 578 tr.: bảng, sơ đồ, 24 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; phân tích cơ chế nhất thể hoá; tìm tòi sự phát triển của nhất thể hoá; ảnh hưởng đối ngoại của nhất thể hoá; quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; quản trị chung khu vực của quốc gia.
Từ khóa: Nhất thể hóa

Tìm kiếm thêm