...
Phân loại: 305.8009597
Tác giả: Vương Xuân Tình
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý: 1 CD -ROM, 4 3/4in
Tóm tắt: Khái quát về môi trường cư trú, một số đặc điểm văn hóa v.v... của các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ: Việt - Mường, Tày - Thái Kađai, Môn - Khơ-me, Hmông - Dao, Tạng - Miến, Hán, Mã Lai - Đa Đảo.

Tìm kiếm thêm