...
Phân loại: 128
Tác giả: Nguyên Phong
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý: 388 tr.: 16 tr. ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương lai của thế giới của những bậc hiền triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ, kèm theo những bài học sâu sắc về nhân quả, tình thương con người

Tìm kiếm thêm