...
Phân loại: 332.024
Tác giả: Budd, Chris
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý: 191 tr.: hình vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên thực tế giúp bạn quản lý những vẫn đề tài chính qua 9 chương như: Mục tiêu có thể nhận diện, con đường rõ ràng, kiểm soát tài chính ngay bây giờ, cú sốc tài chính, lựa chọn xa xỉ, sắp xếp ổn thỏa lúc cuối đời, có nên sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính, an toàn tài chính và những lĩnh vực khác.

Tìm kiếm thêm