...
Phân loại: 551.518
Tác giả: Thomas, Isabel
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2019
Mô tả vật lý: 64 tr.: tranh màu, 25 cm
Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ những kiến thức khoa học về gió và thời tiết, tốc độ gió và cách con người khai thác nguồn năng lượng từ gió... cùng khả năng sáng tạo chuông gió, xe đua dùng sức gió...

Tìm kiếm thêm