...
Phân loại: 158.1
Tác giả: Duhigg, Charles
Thông tin xb: H.: Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý: 433tr, 21cm
Tóm tắt: Một góc nhìn toàn diện về thói quen của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. Phân tích sự vận dụng thói quen hiệu quả, lời khuyên thiết thực tránh những thói quen xấu, áp dụng các thói quen tốt cho mỗi cá nhân, tổ chức đem đến thành công.

Tìm kiếm thêm