...
Phân loại: 576.83
Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý: 619 tr.: hình ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về nguồn gốc của Thế giới, các thiên hà, các sao lửa và ánh sáng; nguồn gốc của ý thức và những tiến bộ khoa học kĩ thuật của loài người,...

Tìm kiếm thêm