...
Phân loại: 133.44089597
Tác giả: Hoàng Trần Nghịch
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội nhà văn, 2019
Mô tả vật lý: 719 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các thể loại thần chú, bùa - chài làm điều thiện và điều ác trong sách cổ của dân tộc Thái; giới thiệu nội dung lời thần chú, bùa - chài bằng tiếng Việt và phiên âm tiếng Thái

Tìm kiếm thêm