...
Phân loại: 353.4609597
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý: 348 tr.: biểu đồ, 24 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và thông tin về quản trị tốt; các tiêu chí đánh giá và mối quan hệ giữa quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng; vấn đề quản trị tốt ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tìm kiếm thêm