...
Phân loại: 363.7009597
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý: 488 tr.: bảng, biểu đồ, 24 cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát hiện trạng, những thách thức của môi trường Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường, quản lý tốt việc khai thác, sử dụng tài nguyên, ứng phó thành công với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra

Tìm kiếm thêm