...
Phân loại: 320.1
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý: 432 tr., 24 cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết nhằm cung cấp những kiến thức, thông tin đa chiều về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp như: Sự cần thiết của hiến pháp và chủ nghĩa hiến pháp; một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa hiến pháp; lịch sử tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiến; sự phổ biến của chủ nghĩa hiến pháp và nhà nước pháp quyền như một giá trị, chuẩn mực quốc tế; một số vấn đề lý luận về pháp quyền...
Từ khóa: Chủ nghĩa hiến pháp

Tìm kiếm thêm