...
Phân loại: 355.009597
Tác giả: Lương Cường
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2019
Mô tả vật lý: 464 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị; phân tích những thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Nêu yêu cầu và đề xuất giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Tìm kiếm thêm